DSpace_

Методика обліку в овочівництві для оптимізації управлінських рішень процесу виробництва (на прикладі приватного підприємства «Приватна агрофірма «Винниківська»)

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Бабич, Олена Іванівна
dc.date.accessioned 2022-06-21T09:47:01Z
dc.date.available 2022-06-21T09:47:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Бабич О.І. Методика обліку в овочівництві для оптимізації управлінських рішень процесу виробництва (на прикладі приватного підприємства «Приватна агрофірма «Винниківська») :магістерська робота. Львів.2021. 95 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/90
dc.description Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі обґрунтовано теоретичні основи економічної суті та класифікації витрат виробництва сільськогосподарських підприємств, що сприятиме удосконаленню вітчизняної правової регламентації бухгалтерського обліку витрат. Удосконалено номенклатуру виробничих витрат згідно зі специфікою біологічного перетворення у рослинництві, що забезпечить функціональний підхід до управління витратами у сільськогосподарському підприємстві, сприятиме узгодженню об’єктів та методики обліку в овочівництві. Досліджено ефективність операційної діяльності сільськогосподарського підприємства. Встановлено відповідність стану обліку сучасним технологічним та управлінським запитам. Виявлено розвиток управлінського обліку в овочівництві у контексті вимог стандартів бухгалтерського обліку та галузевого управління. Theoretical bases of economic essence and classification of production costs of agricultural enterprises are substantiated in the thesis. Developments will contribute to the improvement of domestic legal regulation of cost accounting. The nomenclature of production costs in accordance with the specifics of biological transformation in crop production has been improved. This will provide a functional approach to cost management in the agricultural enterprise, will help to harmonize the objects and methods of accounting in vegetable growing. The efficiency of the operational activity of the agricultural enterprise is investigated. Compliance of the state of accounting with modern technological and managerial requirements has been established. The development of management accounting in vegetable growing in the context of the requirements of accounting standards and industry management is revealed. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Львівський національний аграрний університет uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject об’єкти обліку uk_UA
dc.subject objects of accounting uk_UA
dc.subject виробництво uk_UA
dc.subject production uk_UA
dc.subject овочівництво uk_UA
dc.subject vegetable growing uk_UA
dc.subject сільське господарство uk_UA
dc.subject agriculture uk_UA
dc.subject упраління uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.title Методика обліку в овочівництві для оптимізації управлінських рішень процесу виробництва (на прикладі приватного підприємства «Приватна агрофірма «Винниківська») uk_UA
dc.type Other uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу